Taisyklės ir sąlygos

Šokių studijos „Costa Rica“ vidaus tvarkos taisyklės
Visi šokių studijos lankytojai turi laikytis gero elgesio taisyklių ir mandagiai bei saugiai elgtis su šokių studijoje
esančiais asmenimis. Šių taisyklių tikslas – garantuoti, kad būtų laikomasi studijos lankytojų interesų, sudaryti
geriausias sąlygas lankyti šokių/sporto užsiėmimus ir tinkamai prižiūrėti patalpas.
Visi šokių studijos lankytojai laikosi taisyklių ir atitinkamose situacijose skatina kitus laikytis šių taisyklių.
Užsiėmimų laikas
• Šokių studija „Costa Rica“ dirba pagal treniruočių grafiką pateiktą internete adresu –
www.costarica.lt.
• Būtina išankstinė registracija į norimą grupę.
• Po registracijos patvirtinimo neatvykus vienos savaitės laikotarpyje, registracija anuliuojama.
Apranga
• Visi klientai šokių salėje privalo dėvėti tvarkingą sportinę arba šokių aprangą ir tik atitinkamai
šokiams/sportui skirtą avalynę.
Kliento elgesio normos ir etiketas
• Visi šokių studijos lankytojai turi deramai elgtis šokių salėje bei bendro naudojimo patalpose/zonose.
Draudžiama rėkauti, švilpauti, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti kietus daiktus į grindų dangą, sienas,
veidrodžius, kitais būdais gadinti šokių salės/patalpų inventorių, įrangą ar trukdyti
kitiems lankytojams.
• Mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.
Maistas ir užkandžiai
• Su savimi užsiėmimų metu lankytojai gali turėti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje
taroje. Draudžiama neštis ir vartoti maistą, užkandžius ir alkoholinius gėrimus.
Atsakomybės pasiskirstymas
• Lankytojai atsako už bet kokius savo ar savo šeimos narių padarytus paslaugų tiekėjui ir/ar tretiesiems
asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.
• Lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, ir jos tinkamumą šokių/sporto pamokoms,
tame tarpe patys reguliuoja treniruočių krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos
sužalojimų, taip pat mirties riziką.
• Paslaugų tiekėjas neatsako už narių, lankytojų ar kitų asmenų, esančių šokių studijoje, asmeninių
daiktų (pinigai, kreditinės/debetinės kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai,
raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kita) saugojimą. Šokių salės bei pagalbinės patalpos, taip pat
bendros erdvės yra skirtos tik trumpam pasidėti drabužius, inventorių, tačiau nėra skirtos jų ar kitų
daiktų saugojimui ir neužtikrina jų apsaugos. Bet
kokiems daiktams dingus ir/ar sumažėjus jų vertei Paslaugų tiekėjas nėra įpareigotas atlyginti asmenų
patirtos žalos.
• Rastus paliktus daiktus paslaugų tiekėjas prižiūri 3 dienas, kurių neatsiėmus yra perkeliami iš
saugomos į bendrą neprižiūrimą vietą arba išmetami.
• Nesilaikantys nustatytos šokių studijos tvarkos, Administracijos pareikalavimu, turi sumokėti baudą.
Bauda mokama nedelsiant. Apie bet kokius šių taisyklių pažeidimus pranešama Administracijai, kuri
savo nuožiūra gali apriboti teisę naudotis paslaugomis ar kai kuriomis šokių studijos
lankytojų privilegijomis. Bauda už šių taisyklių pažeidimus 100Lt.
Praėjimo kontrolė
• Visiems šokių studijos lankytojams, užsisakiusiems nuolatines paslaugas, atitinkamai skiriami
abonementai.
• Už nuolatines paslaugas mokama įsigijus narystes internetu www.costarica.lt arba prieš pirmąjį užsiėmimą.
• Vienkartiniai lankytojai privalo prieš užsiėmimą sumokėti vienkartinio apsilankymo mokestį.
• Nepilnamečiams skiriamas abonementas tik tokia tvarka:
1. Tėvas/mama/globėjas pateikia administracijai asmens duomenis patvirtinantį dokumentą, telefono numerį,
patvirtina parašu nustatytas vidaus tvarkos taisykles.
2. Tėvas/mama/globėjas prisiima visą atsakomybę už vaiko padarytus šių taisyklių pažeidimus